Content Modification: Updates for Windows Applications Extended published 2024-07-05

Total New Fixlets: 0
Total Updated Fixlets: 34
Total Fixlets in Site: 353
Release Date: 2024-07-05

New Fixlets:
No Fixlets Added In This Release

Updated Fixlets:
4900101 TreeSize Free v4.7.3
37300101 Argus Monitor v7.1.1.2770
55300101 K-Lite v18.4.5.0
58900101 Advanced Installer v21.9
5601801 PowerToys v0.82.0
59300101 UniversalForwarder v9.2.2.0
8600201 Sandboxie Plus v1.14.3
21500301 SyncBackSE v11.3.35.0
7100301 MySQL Workbench v8.0.38
5603601 Windows Defender Virus Definitions v1.413.695.0
23800101 Qalculate v5.2.0
28600101 balena-cli v18.2.18.0
3800101 Go Programming Language v1.22.5
59000101 HLAE v2.168.1
21500201 SyncBackPro v11.3.35.0
59400101 Syncovery v10.15.3
7000101 Opera v111.0.5168.61
8600101 Sandboxie Classic v5.69.3
9400101 Tableau Desktop v2024.2.0
48200501 Process Lasso v14.2.0.32
5700801 MongoDB Compass v1.43.4.0
21500101 SyncBackFree v11.3.35.0
48300101 Bitwarden v2024.6.4
54300101 Dolt v1.41.3
5602501 Microsoft Visual Studio Code x64 v1.91.0
9500101 Tailscale v1.68.2
2000101 Cisco Jabber v14.3.1.58554
4800101 Jabra Direct v6.16.15901.0
53600101 Seq v9.2.11914.0
52000101 Coder v2.13.0.0
4000101 GoodSync v12.7.2.2
5604201 SQL Server Management Studio 19 v19.3
62000101 Box v2.39.174
8400101 Royal TS v7.2.50703.0